0w1

HDU

HDU 1542 Atlantis ( Scanning Line, Segment Tree )

Problem - 1542題意: 給很多矩形的左下角和右上角座標,問聯集面積為何。資料規模: 座標為有理數 N ≤ 100解法: 離散化座標後,由下到上推移掃描線。時間 / 空間複雜度: O( N lg^2 N ) / O( N lg N ) #include <bits/stdc++.h> using namespace std; const int MAXN = 10</bits/stdc++.h>…