0w1

TIOJ 1092 跳格子遊戲 ( DP + Game theory )

1092 - A.跳格子遊戲 | TIOJ INFOR Online Judge
看網上大家都是寫拓撲排序逆著遞推,我覺得沒必要。另外我換了一下題意,因為事實上第一個動作的是初期的後手,所以我調換一下,這樣比較容易思考。邊界是當目前這個節點沒有可移動的,就代表前一個人已經勝利,那麼現在動手的人就是敗者。如此一來就能利用經典理論當作遞推的依據:
• 若且唯若存在至少一個後繼,是先手必敗,那麼當前的狀態一定是先手必勝
• 若不存在任何後繼,或者所有後繼都是先手必勝,那麼當前的狀態一定是先手必敗

#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
const int MAXN = 1e5 + 4;
const int MAXE = 10 * MAXN;
const int NPWIN = 1;

int n, e;
vector<int> G[ MAXN ];
string player[ 2 ] = { "Mimi", "Moumou" };
string fplayer;

int dp[ MAXN ];

int dfs(int u){
  if( dp[ u ] >= 0 ) return dp[ u ];
  if( G[ u ].empty() ) return dp[ u ] = !NPWIN;
  int has_son_nplose = 0;
  for(int v: G[ u ])
    has_son_nplose |= !dfs( v );
  return dp[ u ] = has_son_nplose; // has_son_nplose -> npwin
}

void solve(){
  memset( dp, -1, sizeof(dp) );
  int ans = dfs( 1 );
  if( ans == NPWIN ) cout << fplayer << endl;
  else if( fplayer != player[ 0 ] )
    cout << player[ 0 ] << endl;
  else
    cout << player[ 1 ] << endl;
}

int main(){
  while( cin >> n >> e && n + e ){
    for(int i = 1; i <= n; ++i)
      G[ i ].clear();
    for(int i = 0; i < e; ++i){
      int a, b; cin >> a >> b;
      G[ a ].push_back( b );
    }
    cin >> fplayer;
    if( fplayer != player[ 0 ] )
      fplayer = player[ 0 ];
    else
      fplayer = player[ 1 ];
    solve();
  }
  return 0;
}