0w1

CFR 2 B. The least round way ( DP )

Problem - 2B - Codeforces
題意:
給 N * N 的矩陣。由左上角出發,走到右下角,求經過的所有數之乘積最少的結尾零個數,以及其中一個方案。
解法:
先考慮整張矩形不存在 0。分別求起點至終點經過的最少 2 因數的數量,和最少 5 因數的數量。取其最小值即是最少零的方法。若存在零,多一個可能最優解,可以直接選它,使答案便 1。

int N;
vvi A;

void init(){
  cin >> N;
  A = vvi( N, vi( N ) );
  for( int i = 0; i < N; ++i )
    for( int j = 0; j < N; ++j )
      cin >> A[ i ][ j ];
}

pii z_pos;
vvi dp2; // minimum count of 2s 
vvi dp5;
vvp pre2;
vvp pre5;

int get2( int x ){
  int res = 0;
  while( x and x % 2 == 0 )
    x /= 2,
    ++res;
  return res;
}

int get5( int x ){
  int res = 0;
  while( x and x % 5 == 0 )
    x /= 5,
    ++res;
  return res;
}

map< pii, char > mpc;

void preprocess(){
  mpc[ pii( 0, 1 ) ] = 'R';
  mpc[ pii( 1, 0 ) ] = 'D';
  z_pos = pii( -1, -1 );
  for( int i = 0; i < N; ++i )
    for( int j = 0; j < N; ++j )
      if( A[ i ][ j ] == 0 )
        z_pos = pii( i, j );
  dp2 = dp5 = vvi( N, vi( N, INF ) );
  pre2 = pre5 = vvp( N, vp( N, pii( -1, -1 ) ) );
  dp2[ 0 ][ 0 ] = get2( A[ 0 ][ 0 ] );
  for( int i = 0; i < N; ++i )
    for( int j = 0; j < N; ++j ){
      if( i + 1 < N and upmin( dp2[ i + 1 ][ j ], dp2[ i ][ j ] + get2( A[ i + 1 ][ j ] ) ) )
        pre2[ i + 1 ][ j ] = pii( i, j );
      if( j + 1 < N and upmin( dp2[ i ][ j + 1 ], dp2[ i ][ j ] + get2( A[ i ][ j + 1 ] ) ) )
        pre2[ i ][ j + 1 ] = pii( i, j );
    }
  dp5[ 0 ][ 0 ] = get5( A[ 0 ][ 0 ] );
  for( int i = 0; i < N; ++i )
    for( int j = 0; j < N; ++j ){
      if( i + 1 < N and upmin( dp5[ i + 1 ][ j ], dp5[ i ][ j ] + get5( A[ i + 1 ][ j ] ) ) )
        pre5[ i + 1 ][ j ] = pii( i, j );
      if( j + 1 < N and upmin( dp5[ i ][ j + 1 ], dp5[ i ][ j ] + get5( A[ i ][ j + 1 ] ) ) )
        pre5[ i ][ j + 1 ] = pii( i, j );
    }
}

void solve(){
  if( not ( dp2[ N - 1 ][ N - 1 ] < dp5[ N - 1 ][ N - 1 ] ) )
    swap( dp2, dp5 ),
    swap( pre2, pre5 );
  if( z_pos != pii( -1, -1 ) and dp2[ N - 1 ][ N - 1 ] > 1 ){
    cout << 1 << endl;
    for( int i = 0; i < z_pos.first; ++i )
      cout << 'D';
    for( int i = 0; i < z_pos.second; ++i )
      cout << 'R';
    for( int i = 0; i < N - 1 - z_pos.first; ++i )
      cout << 'D';
    for( int i = 0; i < N - 1 - z_pos.second; ++i )
      cout << 'R';
    cout << endl;
    return;
  }
  cout << dp2[ N - 1 ][ N - 1 ] << endl;
  stack< char > path;
  for( int x = N - 1, y = N - 1; pre2[ x ][ y ] != pii( -1, -1 ); tie( x, y ) = pre2[ x ][ y ] )
    path.push( mpc[ pii( x - pre2[ x ][ y ].first, y - pre2[ x ][ y ].second ) ] );
  for( ; not path.empty(); path.pop() )
    cout << path.top();
  cout << endl;
}