0w1

CFR 339 C. Xenia and Weights ( DP )

Problem - C - Codeforces
題意:
給 1 ~ 10 重量的法瑪是否存在( 若存在則有無限多個 ),和一個數字 M。輸出一種方案,使得每次輪流放在天平左側右側,且每次放置後由較輕的變為較重的,一共放置 M 個法瑪。求存在否一個合法的序列,若有則輸出。

string seq;
int M;

void init(){
  cin >> seq;
  cin >> M;
}

const int INF = 0x3f3f3f3f;
const int ZERO = 10;

vi C;
vvi dp;
vvi pre;

void preprocess(){
  for( int i = 0; i < 10; ++i )
    if( seq[ i ] == '1' )
      C.push_back( i + 1 );
  dp = vvi( M + 1, vi( ZERO * 2 + 1 ) );
  dp[ 0 ][ ZERO ] = 1;
  pre = vvi( M + 1, vi( ZERO * 2 + 1, INF ) );
  for( int i = 0; i < M; ++i ){
    for( int j = 0; j <= 20; ++j ) if( dp[ i ][ j ] ){
      for( int c : C ){
        if( abs( pre[ i ][ j ] - j ) == c )
          continue;
        if( j == ZERO ){
          if( j + c <= 20 and upmax( dp[ i + 1 ][ j + c ], 1 ) )
            pre[ i + 1 ][ j + c ] = j;
          if( 0 <= j - c and upmax( dp[ i + 1 ][ j - c ], 1 ) )
            pre[ i + 1 ][ j - c ] = j;
        } else if( j < ZERO ){
          if( ZERO < j + c and j + c <= 20 and upmax( dp[ i + 1 ][ j + c ], 1 ) )
            pre[ i + 1 ][ j + c ] = j;
        } else{
          if( 0 <= j - c and j - c < ZERO and upmax( dp[ i + 1 ][ j - c ], 1 ) )
            pre[ i + 1 ][ j - c ] = j;
        }
      }
    }
  }
}

void solve(){
  for( int i = 0; i <= 20; ++i )
    if( dp[ M ][ i ] ){
      cout << "YES" << endl;
      stack< int > ans;
      for( int m = M, u = i; pre[ m ][ u ] != INF; u = pre[ m ][ u ], --m )
        ans.push( abs( u - pre[ m ][ u ] ) );
      for( ; not ans.empty(); ans.pop() )
        cout << ans.top() << " \n"[ ( int ) ans.size() == 1 ];
      return;
    }
  cout << "NO" << endl;
}