0w1

CFR 385 C. Bear and Prime Numbers ( DP )

Problem - C - Codeforces
題意:
給一個序列,接著多筆詢問。對於每筆詢問 [ l, r ] 需要輸出該區間中每一個質數是序列中多少數的因數,其總和。
解法:
序列中的任意一個數的貢獻是,它的質因數個數。反過來說,任意一個質因數的貢獻是序列中它的倍數個數。利用質數篩法的精神,可以在 O( N lg lg N ) 完成。

int N;
vi X;

void init(){
  cin >> N;
  X = vi( N );
  for( int i = 0; i < N; ++i )
    cin >> X[ i ];
}

vi cnt;
vl pans;
vi np;

void preprocess(){
  pans = vl( ( int ) 1e7 + 1 );
  cnt = vi( ( int ) 1e7 + 1 );
  for( int i = 0; i < N; ++i )
    ++cnt[ X[ i ] ];
  np = vi( ( int ) 1e7 + 1 );
  for( int i = 2; i < ( int ) 1e7; ++i )
    if( not np[ i ] )
      for( int j = i; j <= ( int ) 1e7; j += i )
        np[ j ] = 1,
        pans[ i ] += cnt[ j ];
  for( int i = 2; i <= ( int ) 1e7; ++i )
    pans[ i ] += pans[ i - 1 ];
}

void solve(){
  int M; cin >> M;
  for( int i = 0; i < M; ++i ){
    int ql, qr; cin >> ql >> qr;
    upmin( ql, ( int ) 1e7 );
    upmin( qr, ( int ) 1e7 );
    cout << pans[ qr ] - pans[ ql - 1 ] << endl;
  }
}