0w1

CFR 294 B. Shaass and Bookshelf ( Greedy )

Problem - 294B - Codeforces
題意:
給一堆相同高度的書,用厚度和寬度描述。放書的方法是相放一層豎的,再將剩下的橫放在那層上。橫放的那層寬度總和不得超過下面豎著放的那層厚度總和。求最小厚度總和。
解法:
由於書的厚度只有兩種,因此可以分開枚舉兩種厚度的數各要疊在上面幾本。枚舉後便可以確定是哪些書,因為相同厚度的情況下,放在上面的書一定是寬度小優先。

int N;
vi T, W;

void init(){
  cin >> N;
  T = W = vi( N );
  for( int i = 0; i < N; ++i )
    cin >> T[ i ] >> W[ i ];
}

vi srtid1, srtid2;
int tsum1, tsum2;

void preprocess(){
  for( int i = 0; i < N; ++i ){
    if( T[ i ] == 1 )
      srtid1.push_back( i ),
      tsum1 += T[ i ];
    else
      srtid2.push_back( i ),
      tsum2 += T[ i ];
  }
  sort( srtid1.begin(), srtid1.end(), [ & ]( int i, int j ){ return W[ i ] < W[ j ]; } );
  sort( srtid2.begin(), srtid2.end(), [ & ]( int i, int j ){ return W[ i ] < W[ j ]; } );
}

void solve(){
  int ans = tsum1 + tsum2;
  for( int i = 0, wsum1 = 0, ts1 = tsum1; i <= srtid1.size(); ++i ){
    for( int j = 0, wsum2 = 0, ts2 = tsum2; j <= srtid2.size(); ++j ){
      if( wsum1 + wsum2 <= ts1 + ts2 )
        upmin( ans, ts1 + ts2 );
      if( j < srtid2.size() )
        wsum2 += W[ srtid2[ j ] ],
        ts2 -= T[ srtid2[ j ] ];
    }
    if( i < srtid1.size() )
      wsum1 += W[ srtid1[ i ] ],
      ts1 -= T[ srtid1[ i ] ];
  }
  cout << ans << endl;
}