0w1

CFR 276 D. Little Girl and Maximum XOR ( Digit XOR DP )

Problem - 276D - Codeforces

題意:
給 L, R,求任一對 A, B,滿足 L ≤ A ≤ B ≤ R,可得的最大 A XOR B。

數據範圍:
1 ≤ L ≤ R ≤ 1e18

解法:
先將 L,R 轉換為二進制,若長度有差則補零在前頭。接著在這上面做動態規劃( 數位統計 )。
dp[ i ][ j ][ k ][ l ][ m ] : 已考慮前 i 個 bit,L 確定會 < A,A 確定會 < R,L 確定 < B,B 確定 < R,且確定 L ≤ A ≤ B ≤ R,此時的最大 A XOR B
狀態轉移很顯然,詳見代碼。

時間 / 空間複雜度:
O( lg( R ) )

需要注意:
因為 dp值初始為 0,而不是負無窮那類,因此會讓一些不能轉移的狀態發生轉移。因此要另外開一個 vis 陪著,當且僅當被更新過的 dp值才可以拿來更新其他狀態。
除錯花了很多時間才發現,原來 ? : 比 < 順序低。。。

ll L, R;

void init(){
  cin >> L >> R;
}

vi bl, br; // binary l, binary r
vvvvvl dp;
vvvvvi vis;

void preprocess(){
  for( ll l = L; l; l /= 2 )
    bl.emplace_back( l % 2 );
  for( ll r = R; r; r /= 2 )
    br.emplace_back( r % 2 );
  while( bl.size() < br.size() )
    bl.emplace_back( 0 );
  reverse( bl.begin(), bl.end() );
  reverse( br.begin(), br.end() );
  dp = vvvvvl( bl.size() + 1, vvvvl( 2, vvvl( 2, vvl( 2, vl( 2 ) ) ) ) );
  vis = vvvvvi( bl.size() + 1, vvvvi( 2, vvvi( 2, vvi( 2, vi( 2 ) ) ) ) );
  vis[ 0 ][ 0 ][ 0 ][ 0 ][ 0 ] = 1;
  for( int i = 0; i < bl.size(); ++i )
    for( int j = 0; j < 2; ++j ) // >
      for( int k = 0; k < 2; ++k ) // <
        for( int l = 0; l < 2; ++l ) // >
          for( int m = 0; m < 2; ++m ) if( vis[ i ][ j ][ k ][ l ][ m ] )// < 
            for( int d1 = ( j ? 0 : bl[ i ] ); d1 <= ( k ? 1 : br[ i ] ); ++d1 )
              for( int d2 = ( l ? 0 : bl[ i ] ); d2 <= ( m ? 1 : br[ i ] ); ++d2 )
                upmax( dp[ i + 1 ][ j | d1 > bl[ i ] ][ k | d1 < br[ i ] ][ l | d2 > bl[ i ] ][ m | d2 < br[ i ] ],
                    dp[ i ][ j ][ k ][ l ][ m ] * 2 + ( d1 ^ d2 ) ),
                vis[ i + 1 ][ j | d1 > bl[ i ] ][ k | d1 < br[ i ] ][ l | d2 > bl[ i ] ][ m | d2 < br[ i ] ] = 1;
}

void solve(){
  ll ans = 0;
  for( int i = 0; i < 2; ++i )
    for( int j = 0; j < 2; ++j )
      for( int k = 0; k < 2; ++k )
        for( int l = 0; l < 2; ++l )
          upmax( ans, dp[ bl.size() ][ i ][ j ][ k ][ l ] );
  cout << ans << endl;
}