0w1

CFR 745 D. Hongcow's Game ( Binary Enumeration, Interactive )

Problem - D - Codeforces

題意:
有一個 N * N 的矩陣,裡面各自有 0 ~ 1e9 之間的整數,且對角線所有數值必為 0。你可以做詢問,用直列的編號們描述,對方會回答每個行分別對這些直列編號求的最小值。試用 20 次以內的詢問,得出所有行不含對角線的 0,分別的最小值。

資料規模:
2 ≤ N ≤ 1000
time limit: 3000 ms
memory limit: 256 MB

解法:
對於某個行 j,我們希望問 20 次以內,對那行的所有詢問裡的列編號的總集合裡不含 j 這個數字,但含所有除了 j 以外在範圍內的數字。想想 20,很像 2 * lg 1024,所以想想看分別枚舉各個位元為 1 的情形下,和為 0 的情形下,分別範圍內有哪些數字。這麼一來,假如二進位是 0110 這樣的數字,那麼就只要對第 0 位元為 1 的集合,第 1 位元為 0 的集合,第 2 位元為 0 的集合,第 3 位元為 1 的集合取和,就是所求。

時間 / 空間複雜度:
O( N lg N ) / O( N )

int N;

void init(){
 cin >> N;
}

vi ans;

void ask( const vi &qry, int bit, int has ){
 if( qry.empty() )
  return;
 cout << qry.size() << endl;
 for( int i = 0; i < qry.size(); ++i )
  cout << qry[ i ] + 1 << " \n"[ i + 1 == qry.size() ];
 for( int i = 0; i < N; ++i ){
  int v; cin >> v;
  if( ( has ? ~i : i ) >> bit & 1 )
   upmin( ans[ i ], v );
 }
}

void preprocess(){
 ans = vi( N, INF );
 for( int i = 0; i < 10; ++i ){
  vi qry;
  for( int j = 0; j < N; ++j )
   if( ~j >> i & 1 )
    qry.emplace_back( j );
  ask( qry, i, 0 );
  qry.clear();
  for( int j = 0; j < N; ++j )
   if( j >> i & 1 )
    qry.emplace_back( j );
  ask( qry, i, 1 );
 }
}

void solve(){
 cout << -1 << endl;
 for( int i = 0; i < N; ++i )
  cout << ans[ i ] << " \n"[ i + 1 == N ];
}