0w1

CFR 645 D. Robot Rapping Results Report ( Graph, TopoSort, Binary Search )

Problem - 645D - Codeforces

題意:
有 N 個機器人打鬥,機器人之間勝負是依戰鬥力的大小關係定的,而所有機器人的戰鬥力相異。依順序給機器人編號 u[ i ], v[ i ],表示編號 u[ i ] 的機器人戰鬥力比 v[ i ] 的機器人高。求第幾個資訊開始能確定所有機器人的戰鬥力大小關係。若無法則輸出 -1。

資料規模:
1 ≤ N ≤ 1e5
1 ≤ M ≤ 1e5

解法:
對答案二分搜。進行拓撲排序後,若且唯若所有相鄰的機器人都有資訊表示強弱關係,才能確定所有機器人之間的戰鬥力大小。

時間 / 空間複雜度:
O( N lg M ) / O( N )

const int MOD7 = ( int ) 1e9 + 7;

int N, M;
vp edge;

void init(){
 cin >> N >> M;
 edge = vp( M );
 for( int i = 0; i < M; ++i ){
  int u, v; cin >> u >> v; --u, --v;
  edge[ i ] = make_pair( u, v );
 }
}

void topo_sort( int u, const vvi &g, vi &sorted, vi &vis ){
 for( int v : g[ u ] ){
  if( vis[ v ] ) continue;
  vis[ v ] = 1;
  topo_sort( v, g, sorted, vis );
 }
 sorted.emplace_back( u );
}

int ok( int x ){
 unordered_set< ll > has_edge;
 vvi g( N );
 for( int i = 0; i < x; ++i ){
  has_edge.emplace( 1LL * MOD7 * edge[ i ].first + edge[ i ].second );
  g[ edge[ i ].first ].emplace_back( edge[ i ].second );
 }
 vi sorted;
 vi vis( N );
 for( int i = 0; i < N; ++i ){
  if( vis[ i ] ) continue;
  vis[ i ] = 1;
  topo_sort( i, g, sorted, vis );
 }
 for( int i = 0; i + 1 < sorted.size(); ++i ){
  if( not has_edge.count( 1LL * MOD7 * sorted[ i + 1 ] + sorted[ i ] ) ){
   return 0;
  }
 }
 return 1;
}

void preprocess(){
 int ans = -1;
 for( int lb = 1, rb = M; lb <= rb; ){
  int mid = lb + rb >> 1;
  if( ok( mid ) ){
   ans = mid;
   rb = mid - 1;
  } else{
   lb = mid + 1;
  }
 }
 cout << ans << endl;
}