0w1

CFR 128 B. String ( Hash, PFS )

Problem - B - Codeforces

題意:
給一個字串,你要把所有子字串 ( 只要下標不同即不同 ) 生出來後輸出字典序第 K 個的字串。

資料規模:
N, K ≤ 1e5
TL: 1000 ms
ML: 256 MB

解法:
因為 K 很小,所以按字典序小的出隊,接上自己後一個字符再丟回一個優先隊列裡。瓶頸在字串比較的計算量,這裡用哈希解決,二分搜 LCP 後,比較 LCP 後那個字元即可。
據說暴力比這還快,但我既沒找出原因,也不知道是否可以構造讓暴力解法超時的數據

時間 / 空間複雜度:
O( | S | lg^2 | S | ) / O( | S | )

#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;

const int MAXLEN = ( int ) 1e5;
const int BASE = 311;
const int MOD[] = { ( int ) 1e9 + 7, ( int ) 1e9 + 9 };

string seq;
int pbase[ 2 ][ MAXLEN + 1 ], hpfx[ 2 ][ MAXLEN + 1 ];

int gh( int lb, int rb, int t ){
 int res = ( 1LL * hpfx[ t ][ rb ] - 1LL * hpfx[ t ][ lb ] * pbase[ t ][ rb - lb ] ) % MOD[ t ];
 if( res < 0 ) res += MOD[ t ];
 return res;
}

struct hstring{
 int lb, rb; // seq[ lb, rb )
 hstring( int l, int r ) : lb( l ), rb( r ){}
 friend bool operator < ( const hstring &a, const hstring &b ){
  int al = a.lb, ar = a.rb, bl = b.lb, br = b.rb;
  int sl = 0; // same length
  for( int lo = 0, hi = min( ar - al, br - bl ); lo <= hi; ){
   int mid = lo + hi >> 1;
   int ng = 0;
   ng |= gh( al, al + mid, 0 ) != gh( bl, bl + mid, 0 );
   ng |= gh( al, al + mid, 1 ) != gh( bl, bl + mid, 1 );
   if( not ng ){
    sl = mid;
    lo = mid + 1;
   } else {
    hi = mid - 1;
   }
  }
  if( ar - al == sl ) return false;
  if( br - bl == sl ) return true;
  return seq[ al + sl ] > seq[ bl + sl ];
 }
};

signed main(){
 ios::sync_with_stdio( 0 );
 cin >> seq;
 int K; cin >> K;
 { // preprocess power of bases and hash prefix sum
  for( int t = 0; t < 2; ++t ){
   pbase[ t ][ 0 ] = 1;
   for( int i = 0; i < seq.size(); ++i ){
    pbase[ t ][ i + 1 ] = 1LL * pbase[ t ][ i ] * BASE % MOD[ t ];
    hpfx[ t ][ i + 1 ] = ( 1LL * hpfx[ t ][ i ] * BASE + seq[ i ] ) % MOD[ t ];
   }
  }
 }
 priority_queue< hstring > pq;
 for( int i = 0; i < seq.size(); ++i ){
  pq.emplace( i, i + 1 );
 }
 for( int i = 0; not pq.empty() and i + 1 < K; ++i ){
  hstring hstr = pq.top(); pq.pop();
  if( hstr.rb < seq.size() ){
   ++hstr.rb;
   pq.emplace( hstr.lb, hstr.rb );
  }
 }
 if( pq.empty() ){
  cout << "No such line.\n";
 } else{
  cout << seq.substr( pq.top().lb, pq.top().rb - pq.top().lb ) << endl;
 }
 return 0;
}