0w1

CFR 786 B. Legacy ( Dijkstra, Segment Tree )

Problem - B - Codeforces

題意:
給一張圖,N 個點,Q 個邊,起點 S。
邊有三種,各自用 u, v / L, R, w 描述:
1. u -> v : 代價 w
2. u -> [ L, R ] : 代價 w
3. [ L, R ] -> u : 代價 w
問所有終點的單源最短路徑,不存在則輸出 -1。

資料規模:
N, Q ≤ 1e5
w ≤ 1e9

解法:
首先顯然 [ L, R ] 是連續的,這個性質非常重要。因為如果不是連續的而能解出來,那等於是要給出比理論最快的單源最短路徑算法還快的算法。如果只有操作 1 和 2,那麼可以用線段樹直接做區間極值詢問和單點修改。但是由於有操作 3,不得不考慮別的作法。
據說這是「很常用」的技巧,但我真的是第一次聽說,覺得很神奇。
考慮在線段樹上的節點之間連邊。
可以參考這一篇的圖片,非常容易理解。
ei1333.hateblo.jp
轉換為線段樹上的節點上的最短路徑問題之後,節點數量是 O( N lg N ),邊的數量是 O( Q lg N ),因此可以用 Dijkstra 算法解決。
注意,在線段樹上向上和向下的花費為 0,但不是所有情況都可以任意向上向下移動。觀察一番後,可以發現只要設定成無花費往同一個方向移動後,不能立刻接著無花費往反方向移動。

時間 / 空間複雜度:
O( N lg^2 N ) / O( N lg N )

#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;

template< class T1, class T2 >
bool upmin( T1 &x, T2 v ){
 if( x <= v ) return 0;
 x = v; return 1;
}

const int MAXN = ( int ) 1e5;

int N, Q, S;
vector< pair< int, int > > to[ MAXN << 3 ];

long long dis[ MAXN << 3 ][ 3 ];

int find( int t, int lb, int rb, int u ){
 if( lb + 1 == rb ) return t;
 int mid = lb + rb >> 1;
 if( u < mid ) return find( t << 1, lb, mid, u );
 return find( t << 1 | 1, mid, rb, u );
}

void add_edge( int t, int lb, int rb, int ql, int qr, int u, int w, int to_range ){
 if( qr <= lb or rb <= ql ) return;
 if( ql <= lb and rb <= qr ){
  if( to_range ){
   to[ u ].emplace_back( w, t );
  } else{
   to[ t ].emplace_back( w, u );
  }
  return;
 }
 int mid = lb + rb >> 1;
 add_edge( t << 1, lb, mid, ql, qr, u, w, to_range );
 add_edge( t << 1 | 1, mid, rb, ql, qr, u, w, to_range );
}

signed main(){
 ios::sync_with_stdio( 0 );
 { // input
  cin >> N >> Q >> S;
  --S; // 0 base
  for( int qi = 0; qi < Q; ++qi ){
   int op; cin >> op;
   if( op == 1 ){
    int u, v, w;
    cin >> u >> v >> w;
    --u, --v;
    to[ find( 1, 0, N, u ) ].emplace_back( w, find( 1, 0, N, v ) );
   } else if( op == 2 ){
    int u, l, r, w;
    cin >> u >> l >> r >> w;
    --u, --l; // [ l, r )
    add_edge( 1, 0, N, l, r, find( 1, 0, N, u ), w, 1 );
   } else{
    int u, l, r, w;
    cin >> u >> l >> r >> w;
    --u, --l;
    add_edge( 1, 0, N, l, r, find( 1, 0, N, u ), w, 0 );
   }
  }
 }
 {
  for( int i = 0; i < N << 3; ++i ){
   for( int j = 0; j < 3; ++j ){
    dis[ i ][ j ] = 1LL << 50;
   }
  }
  priority_queue< tuple< long long, int, int > > pq;
  pq.emplace( dis[ find( 1, 0, N, S ) ][ 0 ] = 0LL, find( 1, 0, N, S ), 0 );
  while( not pq.empty() ){
   long long d;
   int u, f;
   tie( d, u, f ) = pq.top();
   d *= -1;
   pq.pop();
   if( d != dis[ u ][ f ] ) continue;
   if( f != 2 ){ // 上がっていいよ
    if( u != 1 and upmin( dis[ u >> 1 ][ 1 ], d ) ){
     pq.emplace( - dis[ u >> 1 ][ 1 ], u >> 1, 1 );
    }
   }
   if( f != 1 ){ // 下がっていいよ
    if( u << 1 < N << 3 and upmin( dis[ u << 1 ][ 2 ], d ) ){
     pq.emplace( - dis[ u << 1 ][ 2 ], u << 1, 2 );
    }
    if( ( u << 1 | 1 ) < N << 3 and upmin( dis[ u << 1 | 1 ][ 2 ], d ) ){
     pq.emplace( - dis[ u << 1 | 1 ][ 2 ], u << 1 | 1, 2 );
    }
   }
   for( int ei = 0; ei < to[ u ].size(); ++ei ){
    int w, v;
    tie( w, v ) = to[ u ][ ei ];
    if( upmin( dis[ v ][ 0 ], d + w ) ){
     pq.emplace( - dis[ v ][ 0 ], v, 0 );
    }
   }
  }
 }
 {
  for( int i = 0; i < N; ++i ){
   int t = find( 1, 0, N, i );
   long long d = min( { dis[ t ][ 0 ], dis[ t ][ 1 ], dis[ t ][ 2 ] } );
   if( d == 1LL << 50 ){
    cout << -1;
   } else{
    cout << d;
   }
   cout << " \n"[ i + 1 == N ];
  }
 }
 return 0;
}