0w1

CSAcademy 25. Min Ends Subsequence ( Persistent Segment Tree )

Round #25 (Div. 2 only)

題意:
給一個排列 1 ~ N,問最長的一個子序列,滿足:頭尾元素都比所有中間的元素大。輸出長度。

制約:
1 ≤ N ≤ 1e5

解法:
不失一般性,假設最長的這個子序列的頭 i 和尾 j 滿足:i < j and A[ i ] ≤ A[ j ]。
枚舉所有 i,令 j 為 i < j and A[ i ] ≤ A[ j ] 中的最大 j。
顯然這個 j 是最優的,而且這對用頭尾下標描述的最長子序列長度是 2 + sum( A[ k ] < A[ i ] for all i < k < j )。
尋找 j 可以用一顆線段樹解決,也就是優先看右半的區間是否可行,不行才往左半。
計算 sum( A[ k ] < A[ i ] for all i < k < j ) 這部分可以用持久化線段樹,詳見代碼。
不過貌似這題標準解法是基於均攤的線性解,好像 50 行左右而已。

時間 / 空間複雜度:
O( N lg N )

#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;

const int MAXN = ( int ) 1e5;

int N;
int A[ MAXN ];

struct pst{
 static pst mem_pool[ ( int ) 5e6 ];
 int cnt;
 pst *lc, *rc;
 pst(){
  cnt = 0;
  lc = rc = NULL;
 }
 void pull(){
  cnt = ( lc ? lc->cnt : 0 ) + ( rc ? rc->cnt : 0 );
 }
} *root[ MAXN + 1 ], pst::mem_pool[ ( int ) 5e6 ], *mem_ptr = pst::mem_pool;

pst* clone( pst *t ){
 pst *res = new ( mem_ptr++ ) pst();
 res->lc = t->lc;
 res->rc = t->rc;
 res->cnt = t->cnt;
 return res;
}

pst* update( pst *t, int lb, int rb, int k, int v ){
 pst *res;
 if( t ) res = clone( t );
 else res = new ( mem_ptr++ ) pst();
 if( lb + 1 == rb ){
  res->cnt += v;
  return res;
 }
 int mid = lb + rb >> 1;
 if( k < mid ) res->lc = update( res->lc, lb, mid, k, v );
 else res->rc = update( res->rc, mid, rb, k, v );
 res->pull();
 return res;
}

int maxv[ MAXN << 3 ];

void build( int t, int lb, int rb ) {
 if( lb + 1 == rb ) {
  maxv[ t ] = A[ lb ];
  return;
 }
 int mid = lb + rb >> 1;
 build( t << 1, lb, mid );
 build( t << 1 | 1, mid, rb );
 maxv[ t ] = max( maxv[ t << 1 ], maxv[ t << 1 | 1 ] );
}

int qlp( int t, int lb, int rb, int ql, int qr, int v ) {
 if( qr <= lb or rb <= ql ) return N;
 if( lb + 1 == rb ){
  assert( A[ lb ] >= v );
  return lb;
 }
 int mid = lb + rb >> 1;
 if( maxv[ t << 1 ] >= v ) return qlp( t << 1, lb, mid, ql, qr, v );
 else if( maxv[ t << 1 | 1 ] >= v ) return qlp( t << 1 | 1, mid, rb, ql, qr, v );
 return N;
}

int qrp( int t, int lb, int rb, int ql, int qr, int v ) {
 if( qr <= lb or rb <= ql ) return -1;
 if( lb + 1 == rb ){
  assert( A[ lb ] >= v );
  return lb;
 }
 int mid = lb + rb >> 1;
 if( maxv[ t << 1 | 1 ] >= v ) return qrp( t << 1 | 1, mid, rb, ql, qr, v );
 else if( maxv[ t << 1 ] >= v ) return qrp( t << 1, lb, mid, ql, qr, v );
 return N;
}

int gcnt( pst *t ) {
 return t ? t->cnt : 0;
}

int dfs( pst *tl, pst *tr, int lb, int rb, int v ) {
 if( v <= lb ) return 0;
 if( rb <= v ) return gcnt( tr ) - gcnt( tl );
 int mid = lb + rb >> 1;
 return dfs( tl ? tl->lc : NULL, tr ? tr->lc : NULL, lb, mid, v ) + dfs( tl ? tl->rc : NULL, tr ? tr->rc : NULL, mid, rb, v );
}

signed main() {
 ios::sync_with_stdio( 0 );
 cin >> N;
 for( int i = 0; i < N; ++i ) {
  cin >> A[ i ];
  --A[ i ];
  root[ i + 1 ] = update( root[ i ], 0, MAXN, A[ i ], 1 );
 }
 build( 1, 0, N );
 int ans = 1;
 for( int i = 0; i < N; ++i ) {
  int rr = qrp( 1, 0, N, i + 1, N, A[ i ] );
  if( not ( i < rr ) ) continue;
  ans = max( ans, 2 + dfs( root[ i + 1 ], root[ rr ], 0, MAXN, A[ i ] ) );
 }
 for( int i = N - 1; i >= 0; --i ) {
  int ll = qlp( 1, 0, N, 0, i, A[ i ] );
  if( not ( ll < i ) ) continue;
  ans = max( ans, 2 + dfs( root[ ll + 1 ], root[ i ], 0, MAXN, A[ i ] ) );
 }
 cout << ans << endl;
 return 0;
}