0w1

CFR 609 F. Frogs and mosquitoes ( Discretization, Segment Tree, Binary Search )

Problem - 609F - Codeforces

題意:
有 N 隻青蛙在一維數線上,用位置和舌頭長度描述。現在依序有 M 隻蚊子出現,用位置和營養值描述。一個在位置 x,舌頭長度 t 的青蛙可以吃位於位置 y 的蚊子若且唯若 x ≤ y ≤ x + t,而且這隻青蛙是所有能吃到這隻蚊子的青蛙裡座標最小的。吃掉一個價值 v 的蚊子的青蛙的舌頭會立刻增長 v 單位長度。問最後每隻青蛙分別吃了幾隻蚊子,最後的舌頭長度是多少。

制約:
First line contains two integers n, m (1 ≤ n, m ≤ 2e5) — the number of frogs and mosquitoes.
Each of the next n lines contains two integers xi, ti (0 ≤ xi, ti ≤ 1e9) — the position and the initial length of the tongue of the i-th frog. It is guaranteed that all xi are different.
Next m lines contain two integers each pj, bj (0 ≤ pj, bj ≤ 1e9) — the position and the size of the j-th mosquito.

解法:
用動態開點的線段樹記錄區間上的青蛙舌頭可以伸到的最大座標。當一個蚊子進來的時候,在線段樹上進行二分搜,也就是在蚊子的座標以左的區間裡搜尋,若左半區間存在一個青蛙可以伸到蚊子的座標以右,就往左邊,否則往右邊。如果進來的這隻蚊子沒有青蛙吃得到,就把它存在一個二元搜尋樹的結構裡,等一隻青蛙吃到蚊子而舌頭變長的時候,再二分搜出該青蛙座標 lower_bound 的蚊子座標,一直吃直到吃不到。

時間 / 空間複雜度:
O( N lg N )

#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;

const int MAXN = int( 2e5 );
const int MAXX = int( 1e9 );

int N, M;
int X[ MAXN ], T[ MAXN ];

struct segt {
 int lb, rb;
 long long maxreach;
 segt *lc, *rc;
 segt( int _l = 0, int _r = 0 ) {
  lb = _l, rb = _r;
  maxreach = 0;
  lc = rc = NULL;
 }
 void pull() {
  maxreach = max( lc ? lc->maxreach : 0LL, rc ? rc->maxreach : 0LL );
 }
 void modify( int k, long long v ) {
  if( lb + 1 == rb ) {
   maxreach = v;
   return;
  }
  int mid = lb + rb >> 1;
  if( k < mid ) {
   if( not lc ) {
    lc = new segt( lb, mid );
   }
   lc->modify( k, v );
  } else {
   if( not rc ) {
    rc = new segt( mid, rb );
   }
   rc->modify( k, v );
  }
  pull();
 }
 long long query( int k ) {
  if( lb + 1 == rb ) {
   return maxreach;
  }
  int mid = lb + rb >> 1;
  if( k < mid ) return lc->query( k );
  return rc->query( k );
 }
 int binsearch( int g ) {
  if( lb + 1 == rb ) {
   return lb;
  }
  int mid = lb + rb >> 1;
  if( lc and lc->maxreach >= g ) {
   return lc->binsearch( g );
  } else if( rc and rc->maxreach >= g and mid <= g ) {
   return rc->binsearch( g );
  }
  return -1;
 }
} *root = new segt( 0, MAXX + 1 );

unordered_map< int, int > eaten;
multiset< pair< int, int > > mosq;

signed main() {
 ios::sync_with_stdio( 0 );
 cin >> N >> M;
 for( int i = 0; i < N; ++i ) {
  cin >> X[ i ] >> T[ i ];
  root->modify( X[ i ], X[ i ] + T[ i ] );
 }
 for( int i = 0; i < M; ++i ) {
  int P, B;
  cin >> P >> B;
  int fp = root->binsearch( P );
  if( fp == -1 ) {
   mosq.emplace( P, B );
   continue;
  }
  ++eaten[ fp ];
  long long r = root->query( fp ) + B;
  for( auto it = mosq.lower_bound( make_pair( fp, 0 ) ); it != mosq.end(); ) {
   int p, b;
   tie( p, b ) = *it;
   if( p <= r ) {
    it = mosq.erase( it );
    r += b;
    ++eaten[ fp ];
   } else {
    break;
   }
  }
  root->modify( fp, r );
 }
 for( int i = 0; i < N; ++i ) {
  cout << eaten[ X[ i ] ] << " " << root->query( X[ i ] ) - X[ i ] << "\n";
 }
 return 0;
}