0w1

CFr 811 D. Vladik and Favorite Game ( Interactive, Ad hoc )

Problem - 811D - Codeforces

題意:
給一張地圖,有些是炸彈,走上去馬上死。
起點在左上角,目標是 'F'。
你可以上下左右移動,但是上和下的控制可能是反的,左右也是。
互動走到 F。
操作數不可超過 2 * N * M。

制約:
1 ≤ N, M ≤ 100
保證有至少一條路徑可以走到終點。

解法:
有至少一條路徑,那麼至少可以往右走或者往下走。
不失一般性假設可以往下走,那麼就走上啊下的就知道上下有沒有反。
除非在這上和下的路上有終點,不然一定有至少一個地方可以往右走。
找到他之後左啊右的就知道左右有沒有反。
剩下就是最短路徑預處理。

#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;

const int MAXN = 100;
const int MAXM = 100;

int N, M;
string G[ MAXN ];

int gx, gy;

void run( char dir, int &x, int &y ) {
 static int button = 0;
 while( ++button > 2 * N * M );
 cout << dir << endl;
 cin >> x >> y;
 if( x == -1 ) assert( 0 );
 --x, --y;
 if( x == gx and y == gy ) exit( 0 );
}

char rev( char dir, bool opp ) {
 if( opp ) {
  if( dir == 'L' ) dir = 'R';
  else if( dir == 'R' ) dir = 'L';
  else if( dir == 'U' ) dir = 'D';
  else if( dir == 'D' ) dir = 'U';
 }
 return dir;
}

signed main() {
 ios::sync_with_stdio( 0 );
 cin >> N >> M;
 for( int i = 0; i < N; ++i ) {
  cin >> G[ i ];
  for( int j = 0; j < M; ++j ) {
   if( G[ i ][ j ] == 'F' ) {
    gx = i, gy = j;
    break;
   }
  }
 }
 // !!! 1 ≤ N, M ≤ 100
 int x = 0, y = 0;
 if( N == 1 ) {
  run( 'R', x, y );
  if( x + y == 0 ) {
   while( G[ x ][ y ] != 'F' ) {
    run( 'L', x, y );
   }
  } else {
   while( G[ x ][ y ] != 'F' ) {
    run( 'R', x, y );
   }
  }
 } else if( M == 1 ) {
  run( 'D', x, y );
  if( x + y == 0 ) {
   while( G[ x ][ y ] != 'F' ) {
    run( 'U', x, y );
   }
  } else {
   while( G[ x ][ y ] != 'F' ) {
    run( 'D', x, y );
   }
  }
 }
 bool opp_lr = false, opp_ud = false;
 if( G[ x ][ y + 1 ] == '*' ) {
  run( 'D', x, y );
  if( x + y == 0 ) {
   opp_ud = true;
  } else {
   run( 'U', x, y );
  }
  while( G[ x ][ y + 1 ] == '*' ) {
   run( rev( 'D', opp_ud ), x, y );
  }
  int qq = x + y;
  run( 'R', x, y );
  if( x + y == qq ) {
   opp_lr = true;
  }
 } else {
  run( 'R', x, y );
  if( x + y == 0 ) {
   opp_lr = true;
  } else {
   run( 'L', x, y );
  }
  while( G[ x + 1 ][ y ] == '*' ) {
   run( rev( 'R', opp_lr ), x, y );
  }
  int qq = x + y;
  run( 'D', x, y );
  if( x + y == qq ) {
   opp_ud = true;
  }
 }
 static int vis[ MAXN ][ MAXM ];
 static int pre[ MAXN ][ MAXM ];
 static const int dx[] = { 0, 1, 0, -1 };
 static const int dy[] = { 1, 0, -1, 0 };
 string mov;
 string haha = "RDLU";
 {
  int sx = x, sy = y;
  queue< pair< int, int > > que;
  que.emplace( sx, sy );
  vis[ sx ][ sy ] = 1;
  while( not que.empty() ) {
   int p, q;
   tie( p, q ) = que.front();
   que.pop();
   if( p == gx and q == gy ) break;
   for( int di = 0; di < 4; ++di ) {
    int np = p + dx[ di ];
    int nq = q + dy[ di ];
    if( not ( 0 <= np and np < N and 0 <= nq and nq < M ) ) continue;
    if( G[ np ][ nq ] == '*' ) continue;
    if( vis[ np ][ nq ] ) continue;
    vis[ np ][ nq ] = 1;
    pre[ np ][ nq ] = di;
    que.emplace( np, nq );
   }
  }
  for( int p = gx, q = gy; not ( p == sx and q == sy ); ) {
   int dd = pre[ p ][ q ];
   mov += haha[ dd ];
   p -= dx[ dd ];
   q -= dy[ dd ];
  }
 }
 reverse( mov.begin(), mov.end() );
 for( int i = 0; i < mov.size(); ++i ) {
  if( mov[ i ] == 'L' or mov[ i ] == 'R' ) {
   run( rev( mov[ i ], opp_lr ), x, y );
  } else {
   run( rev( mov[ i ], opp_ud ), x, y );
  }
 }
 assert( 0 );
 return 0;
}