0w1

CFR 794 D. Labelling Cities ( Ad hoc, Graph )

Problem - 794D - Codeforces

題意:
有 N 個城市,M 條路。如果存在,輸出一個方案,為每個城市 u 分配一個數字 X[ u ],使得 abs( X[ u ] - X[ v ] ) ≤ 1 若且唯若 u, v 相鄰。

制約:
N, M ≤ 3e5

解法:
首先考慮這樣的一對城市 ( u, v ):它們的鄰接陣列,各自添上自己後是相同的。
給它們標一樣的號碼一定不會比較差,但是如果給他們不一樣的號碼 e.g. x, x + 1,此時令 a, b 都和 u 相鄰,因為 a, b 必須都被標號 x 或者 x + 1,所以會迫使 a, b 必需相鄰。反之,若 u, v 都是 x,a, b 就相對自由了,沒有這個限制。
把這些「相同」的點集合縮成一個點後,可以發現有幾個條件必須滿足,才能有想要輸出的圖。
一、不能存在環:會存在 abs( X[ u ] - X[ v ] ) ≤ 1,( u, v ) 卻不相鄰
二、一個點的最大度數為 2:由條件一可知顯然
那麼,這張圖肯定是條純樸的路徑,找一個頭掃到尾就可以了。

複雜度:
O( N lg N )

#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;

const int MAXN = int( 3e5 );
const int MAXM = int( 3e5 );

int N, M;
vector< int > G[ MAXN ];
vector< int > tmp[ MAXN ];
int id[ MAXN ];

set< int > gadj[ MAXN ]; // adjacency relations between groups

int gans[ MAXN ];
void dfs( int u, int fa, int cnt ) {
 gans[ u ] = cnt;
 for( int v: gadj[ u ] ) {
  if( v == fa ) continue;
  dfs( v, u, cnt + 1 );
 }
}

signed main() {
 ios::sync_with_stdio( 0 );
 cin >> N >> M;
 for( int i = 0; i < M; ++i ) {
  int u, v;
  cin >> u >> v;
  G[ u - 1 ].emplace_back( v - 1 );
  G[ v - 1 ].emplace_back( u - 1 );
 }
 for( int i = 0; i < N; ++i ) {
  G[ i ].emplace_back( i );
  sort( G[ i ].begin(), G[ i ].end() );
  tmp[ i ] = G[ i ];
 }
 sort( tmp, tmp + N );
 int usize = unique( tmp, tmp + N ) - tmp;
 if( usize == 1 ) {
  cout << "YES" << endl;
  for( int i = 0; i < N; ++i ) {
   cout << 1 << " \n"[ i + 1 == N ];
  }
  exit( 0 );
 }
 for( int i = 0; i < N; ++i ) {
  id[ i ] = lower_bound( tmp, tmp + usize, G[ i ] ) - tmp;
 }
 for( int i = 0; i < N; ++i ) {
  for( int j = 0; j < G[ i ].size(); ++j ) {
   if( id[ i ] == id[ G[ i ][ j ] ] ) continue;
   gadj[ id[ i ] ].emplace( id[ G[ i ][ j ] ] );
   gadj[ id[ G[ i ][ j ] ] ].emplace( id[ i ] );
  }
 }
 int deg1 = 0, st;
 for( int i = 0; i < usize; ++i ) {
  if( gadj[ i ].size() > 2 ) {
   cout << "NO" << endl;
   exit( 0 );
  }
  if( gadj[ i ].size() == 1 ) {
   ++deg1;
   st = i;
  }
 }
 if( not ( 1 <= deg1 and deg1 <= 2 ) ) {
  cout << "NO" << endl;
  exit( 0 );
 }
 dfs( st, -1, 1 );
 cout << "YES" << endl;
 for( int i = 0; i < N; ++i ) {
  cout << gans[ id[ i ] ] << " \n"[ i + 1 == N ];
 }
 return 0;
}