0w1

CFR 509 C. Sums of Digits ( DP )

Problem - C - Codeforces

題意:
給 N 個數字, B[ i ] 代表第 i 個數字各位數總和為 B[ i ]。求可能對應的數列的最後一個值的最小可能,且須滿足數列嚴格遞增。

資料規模:
The first line contains a single integer number n (1 ≤ n ≤ 300).
Next n lines contain integer numbers b1, ..., bn — the required sums of digits. All bi belong to the range 1 ≤ bi ≤ 300.
TL: 2000 ms
ML: 256 MB

解法:
非常難寫的一題。 首先顯然每一步都要做最小值。第 i 步事實上要做的是對第 i - 1 個值,增加 B[ i ] - B[ i - 1 ] 為數,且變大。如果這個值是正的,那麼考慮從最小位開始加,每次加滿 ( 加到 9 )。如果非正,那麼就從最小的值開始拿光 ( 拿到剩 0 ),直到有 1,就把那個 1 往更高的最低位增加,並把增加的位以下的數收集起來,再從最小為開始加滿。

時間 / 空間複雜度:
O( N * B )

int N;
vi B;

void init(){
 cin >> N;
 B = vi( N );
 for( int i = 0; i < N; ++i ){
  cin >> B[ i ];
 }
}

void add( vi &vec, int m ){
 for( int i = 0; i < vec.size(); ++i ){
  if( m + vec[ i ] <= 9 ){
   vec[ i ] += m;
   return;
  }
  m -= 9 - vec[ i ];
  vec[ i ] = 9;
 }
 while( m ){
  vec.emplace_back( min( 9, m ) );
  m -= min( 9, m );
 }
}

vvi ans;

void preprocess(){
 ans = vvi( N );
 add( ans[ 0 ], B[ 0 ] );
 for( int i = 1; i < N; ++i ){
  ans[ i ] = ans[ i - 1 ];
  int m = B[ i ] - B[ i - 1 ];
  if( m <= 0 ){
   for( int j = 0; j < ans[ i ].size(); ++j ){
    if( m + ans[ i ][ j ] > 0 ){
     --ans[ i ][ j ];
     int z = 1;
     for( int k = j + 1; k < ans[ i ].size(); ++k ){
      if( ans[ i ][ k ] + 1 < 10 ){
       ++ans[ i ][ k ];
       z = 0;
       for( int l = k - 1; l >= 0; --l ){
        m += ans[ i ][ l ];
        ans[ i ][ l ] = 0;
       }
       break;
      }
     }
     if( z ){
      for( int k = 0; k < ans[ i ].size(); ++k ){
       m += ans[ i ][ k ];
       ans[ i ][ k ] = 0;
      }
      ans[ i ].emplace_back( z );
     }
     break;
    }
    m += ans[ i ][ j ];
    ans[ i ][ j ] = 0;
   }
  }
  add( ans[ i ], m );
 }
}

void solve(){
 for( int i = 0; i < N; ++i ){
  for( int j = ans[ i ].size() - 1; j >= 0; --j ){
   cout << ans[ i ][ j ];
  }
  cout << endl;
 }
}